Neem Contact Op +31 (0) 73 64 88 990
  • linkedin link

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW 2.0)

De NOW regeling wordt verlengd en hierna de NOW 2.0 genoemd. Het is mogelijk om tussen 6 juli 2020 en 31 augustus 2020 de NOW 2.0 aan te vragen. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Bij gebruik van deze regeling geldt een aantal voorwaarden, waaronder een verbod op dividend- en bonusuitkeringen voor het jaar 2020.

Hoofdlijnen van de regeling
Ondernemingen die gedurende een aaneengesloten periode van 4 maanden minimaal 20% minder omzet verwachten kunnen bij het UWV een subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie. 

Voor zowel ondernemingen die gebruikt hebben gemaakt van NOW 1.0 als bedrijven die hier geen gebruikt van hebben gemaakt, is de NOW 2.0 toegankelijk.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 moet de onderneming:

- Minimaal 20% omzetverlies verwachten in een aaneengesloten periode van
  4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als de onderneming een
  beroep heeft gedaan op de NOW 1.0 dan moet de viermaandsperiode die
  wordt gebruikt voor de NOW 2.0 aanvraag aansluiten op de periode die is
  gebruikt voor de NOW 1.0 aanvraag;
- Verklaren geen dividend of bonussen uit te keren aan bestuur en directie of
  eigen aandelen in te kopen over het jaar 2020 (deze voorwaarde geldt alleen
  als er bij de definitieve subsidie vaststelling een accountantsverklaring vereist is);
- De lonen aan werknemers doorbetalen;
- De loonsom zoveel mogelijk gelijk houden;
- De OR, personeelsvertegenwoordiging of als die er niet is de werknemers
  informeren dat er een subsidieverzoek is ingediend;
- Voldoen aan een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren
  aan bij- of omscholing te doen;
- Ingeval de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is, gedurende een
  periode van minimaal 4 weken overleggen met de vakbonden over eventuele
  voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in dienen
  dan 4 weken nadat de WMCO melding aan de vakbeweging is gedaan;
- Een aanvraag indienen bij het UWV;
- Na afloop van de subsidieperiode cijfers aanleveren over de werkelijke
  omzetdaling;
- Een accountantsverklaring overleggen bij een subsidievoorschotbedrag
  boven € 100.000 of een verwachte subsidie boven € 125.000;
- Een accountantsverklaring overleggen als de subsidie niet voor het gehele
  concern maar voor een afzonderlijke werkmaatschappij wordt aangevraagd.

Berekening omzetverlies
De omzet van de gekozen viermaandsperiode in 2020 wordt vergeleken met de gemiddelde omzet in 4 maanden uit 2019. Daarvoor wordt gekeken naar de jaaromzet in 2019 en die wordt gedeeld door 3.

Voor het begrip omzet wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Uitgangspunt is de netto-omzet.

Voor de NOW geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming van de NOW 2.0 kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt steeds 90% van het percentage aan omzetverlies. Dus bij het volledig wegvallen van de omzet (100% omzetverlies) bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Als het omzetverlies 50% is, bedraagt de subsidie 45% van de loonsom.

Boete bij ontslagaanvragen verzacht
In de NOW 2.0 regeling blijft de boete bij ontslagaanvragen in stand, want bij de definitieve subsidievaststelling wordt de subsidie verminderd met 100% van het loon van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De boete is wel verzacht omdat de extra boete van 50% van de loonsom uit de NOW 1.0 regeling is vervallen.

Boete bij collectief ontslag
Daarnaast wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Voor toepassing van de verlaging is niet vereist dat de ontslagaanvragen voortvloeien uit de WMCO-melding; de voorwaarden worden los van elkaar beoordeeld.

De werkgever kan de vermindering van het subsidiebedrag met 5% voorkomen door met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, overeenstemming te bereiken over de ontslagen waar de WMCO melding op ziet.

Berekening loonsom
Voor iedere onderneming die een aanvraag indient voor NOW 2.0 wordt het voorschot op de subsidie berekend op basis van de loonsom van maart 2020. Het loon per werknemer wordt gemaximeerd tot € 9.538 per maand. Om ook rekening te houden met de werkgeverslasten (pensioenpremie, premie voor werknemersverzekeringen en reservering van vakantietoeslag) wordt het loon waarover de subsidie wordt berekend met 40% verhoogd (onder de NOW 1.0 regeling was het opslagpercentage 30%).

De uiteindelijke definitieve subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijke loonsom over de maanden juni, juli, augustus en september.

Concernregeling
Een onderneming die uit meerdere vennootschappen bestaat moet per loonheffingennummer een aanvraag indienen. Die aanvragen moeten wel allemaal zien op dezelfde periode van omzetverlies en het omzetverlies moet in alle aanvragen gelijk zijn. De reden daarvoor is dat het omzetverlies op concernniveau moet worden bepaald.

Ook één onderneming die gebruik maakt van meerdere loonheffingennummers moeten meerdere aanvragen doen omdat de aanvraag gekoppeld is aan het loonheffingennummer en de daarbij behorende loonsom.

Werkmaatschappijen
Werkmaatschappijen mogen zelfstandig een beroep op de loonkostensubsidie (NOW) doen. Voorwaarde is dat er op concernniveau geen sprake is van meer dan 20% omzetverlies, maar voor de betrokken werkmaatschappij wél. Ook moet er een overeenkomst gesloten worden met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging over werkbehoud en mag er geen aanvraag worden gedaan voor een personeels-BV binnen het concern. Tot slot gelden er administratieve waarborgen, zoals de eis dat er binnen het concern niet geschoven mag worden met omzet, personeelskosten of voorraden gereed product en mag het transfer pricing systeem niet aangepast worden.

Uitbetaling van de subsidie
Nadat een aanvraag is ingediend probeert het UWV om het voorschot van de subsidie binnen 3-4 weken uit te betalen. Het voorschot is 80% van het verwachte subsidiebedrag. Dit voorschot wordt in twee termijnen uitbetaald.

Verantwoording achteraf
Na afloop van de subsidieperiode moet de onderneming de werkelijke omzetdaling doorgeven aan het UWV. Ook wordt dan bekeken wat de werkelijke loonsom was in de maanden juni, juli, augustus en september. Aan de hand van deze informatie wordt de uiteindelijke definitieve subsidie bepaald en vindt er een afrekening plaats.

Voor ondernemers die gebruik maken van de NOW 1.0 regeling kan de vaststelling van de definitieve subsidie vastgesteld worden vanaf 7 oktober 2020.

Voor ondernemers die gebruik maken van NOW 2.0 kan de vaststelling van de definitieve subsidie vastgesteld worden vanaf 15 november 2020.

DGA
De NOW geeft een tegemoetkoming in de loonkosten voor alle werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De meeste DGA’s zijn dat niet. Er wordt geen subsidie verleend voor het loon van de DGA die niet verzekerd is.

Internationale aspecten
Voor de loonsom die gebruikt wordt voor de berekening van de subsidie tellen alle werknemers mee die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Ook het loon van uitgezonden werknemers kan daardoor in aanmerking komen. Niet in aanmerking komen de loonkosten voor werknemers die in een ander land sociaal verzekerd zijn, ongeacht de vraag of zij in Nederland wonen of werken.

Indien u vragen heeft over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 2.0. of een andere regeling, neem dan even contact met ons op.

 

Klik hier voor PDF (printversie)