Neem Contact Op +31 (0) 73 64 88 990
  • linkedin link

Fiscale maatregelen in verband met coronavirus

Op 21 januari 2021 heeft de Nederlandse overheid het reeds bestaande steunpakket verlengd en uitgebreid om de Nederlandse economie en ondernemingen te helpen de verwachte economische tegenslag die het coronavirus met zich meebrengt, het hoofd te bieden. Hierna leest u een korte samenvatting van de huidige steunmaatregelen.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (verruiming vanaf 1 januari 2021)
Bedrijven in Nederland kunnen onder voorwaarden een belastingvrije tegemoetkoming krijgen om hun vaste kosten te betalen.

Bedrijven die op 15 maart 2020 ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel kunnen gebruikmaken van de TVL. Om gebruik te maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten dient er een minimaal omzetverlies van 30% te zijn per onderneming. Per KvK nummer dient een aanvraag ingediend te worden.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. De vaste lasten worden bepaald aan de hand van de inschrijving van de hoofdactiviteit in de KVK op 15 maart 2020. Het maximum van de tegemoetkoming is gebonden aan onder meer de grootte van de onderneming en de gederfde omzet.

In afwijking van de voorgaande periode, staat de TVL open voor alle ondernemingen in Nederland. De aanvraag opent naar verwachting begin februari 2021.

Let op, voor de grote ondernemingen (o.a. meer dan 250 werknemers) wordt momenteel de regeling verder uitgewerkt. De aanvraag is vanaf een later moment mogelijk.

WERKKOSTENREGELING
De vrije ruimte van de werkkostenregeling kent een tweeschijvensystematiek. Hierbij is het mogelijk om over een loonsom tot € 400.000, een onbelaste vergoeding aan de werknemers te geven van maximaal 1,7%. Over het meerdere van de loonsom geldt een lager percentage (1,18%). Door de coronacrisis is besloten om voor het jaar 2021 (net als voor 2020) het hogere percentage van 1,7% verder te verhogen naar 3%. Het Ministerie van Financiën wil werkgevers de mogelijkheid bieden om werknemers een extra onbelaste beloning te geven. Dat kan al tijdens de crisis of erna, zolang dit maar in 2021 plaatsvindt.

REISKOSTENVERGOEDINGEN
Voor de werknemers die al vóór 13 maart 2020 een bestendig reispatroon hadden, is de vergoeding van de reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer op basis van 214 dagen toegestaan; ook als de werknemer veel minder vaak of helemaal niet meer op kantoor komt.

Let op: dit is slechts mogelijk tot 1 april 2021. Voorheen was dit 1 februari 2021, dus is er een verlenging met twee extra maanden.

De regering heeft ook aangekondigd dat ze de kostenvergoedingen voor bijvoorbeeld thuiswerken en reizen naar het werk opnieuw zal bekijken. Om ervoor te zorgen dat de kostenvergoedingen toekomstbestendig zijn. We hebben op dit moment nog geen idee hoe deze plannen eruit zien.

GRENSWERKERS NEDERLAND, BELGÏE EN DUITSLAND
Nederland heeft afspraken met België en Duitsland gemaakt in het kader van werknemers die momenteel thuiswerken voor belastingen en de sociale zekerheid. Deze afspraken worden verlengd tot 30 juni 2021. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met humancapital@taxperience.nl

VERLAGEN GEBRUIKELIJK LOON
De Staatssecretaris heeft goedgekeurd dat indien een DGA te maken krijgt met een omzetdaling als gevolg van het coronavirus het gebruikelijk loon evenredig verlaagd mag worden zonder overleg met de inspecteur. Hierbij wordt de omzet van 2021  vergeleken met de omzet van 2019. Er dient een minimale omzetdaling van 30% te zijn. Het loon mag dan met hetzelfde percentage verlaagd worden als de omzetdaling.

Voorwaarden:

1.    De rekening-courantschuld of de dividenduitkering neemt niet toe als gevolg
      van het lagere gebruikelijk loon.
2.   Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de
      berekening, dan geldt het hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen
      als een BV voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de NOW.
3.   De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2021
      beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken zoals oprichting, staking, fusie,
      splitsing en bijzondere resultaten.

BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING
Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de loonheffingen is het onder voorwaarden mogelijk uitstel van betaling te krijgen.
Iedere ondernemer kan om uitstel van betaling verzoeken tot 1 juli 2021. Wanneer het de eerste keer is dat er om uitstel wordt verzocht, is het uitstel minimaal 3 maanden. Tevens kan er onder voorwaarden uitstel worden gevraagd voor een periode langer dan 3 maanden (tot maximaal 1 juli 2021). Tevens is de terugbetalingsregeling verlegd. Terugbetaling van de opgebouwde belastingschuld begint op 1 oktober 2021 en vindt plaats in 36 gelijke maandelijkse termijnen.

Melding betalingsonmacht
Op het moment dat u belastingen of heffingen niet kunt betalen is het belangrijk om een melding betalingsonmacht bij de belastingdienst in te dienen. De melding betalingsonmacht bij de omzetbelasting en/of loonheffingen dient ingediend te worden binnen 14 dagen na het einde van de reguliere betalingstermijn. Op het moment dat u een aanslag tussentijds (gedeeltelijk) betaalt, dient u opnieuw een melding betalingsonmacht in te dienen. Het is belangrijk om goed op de verschillende termijnen te letten.

Als u van dit uitstel gebruik wilt maken, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Taxperience. Wij zullen dan in samenwerking met de betreffende specialisten binnen Taxperience de mogelijkheden onderzoeken en, wanneer mogelijk, het verzoek indienen.

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)
Zoals eerder aangekondigd is inmiddels de NOW 3.0 actief. De eerder aangekondigde afbouw van de tegemoetkoming van de regeling is geannuleerd. Het streven is om per 15 februari 2021 tot 14 maart 2021 de NOW 3.2 open te stellen voor aanvragen in de tegemoetkoming van de loonkosten voor de maanden januari, februari en maart 2021.

 

Hoofdlijnen van de regeling
Ondernemingen die gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden minimaal 20% minder omzet verwachten kunnen bij het UWV een subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 85% van de loonsom. Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie.

Voor zowel ondernemingen die eerder gebruikt hebben gemaakt van de NOW als bedrijven die hier geen gebruikt van hebben gemaakt, is de NOW 3.2 toegankelijk.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de NOW 3.2 moet de onderneming:

- Minimaal 20% omzetverlies verwachten in een aaneengesloten periode van
   3 maanden die start op 1 januari, februari of maart 2021 t.o.v. 2019;
- Verklaren geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te
   kopen over 2021;
- De lonen aan werknemers doorbetalen;
- De loonsom zoveel mogelijk gelijk houden (90%) t.o.v. juni 2020;
- De OR, personeelsvertegenwoordiging of als die er niet is de werknemers
   informeren dat er een subsidieverzoek is ingediend;
- Voldoen aan een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren
   aan bij- of omscholing te doen;
- Ingeval de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is, gedurende
   een periode van minimaal 4 weken overleggen met de vakbonden over
   eventuele voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder
   in dienen dan 4 weken nadat de WMCO melding aan de vakbeweging is
   gedaan;
- Een aanvraag indienen bij het UWV;
- Na afloop van de subsidieperiode cijfers aanleveren over de werkelijke
   omzetdaling (met een accountantsverklaring of deskundigenverklaring
   vanaf het grensbedrag).

Berekening loonsom
Voor iedere onderneming die een aanvraag indient voor NOW 3.2 wordt het voorschot op de subsidie berekend op basis van de loonsom van juni 2020. Het loon per werknemer wordt gemaximeerd tot € 9.718 per maand. Om ook rekening te houden met de werkgeverslasten (pensioenpremie, premie voor werknemersverzekeringen en reservering van vakantietoeslag) wordt het loon waarover de subsidie wordt berekend met 40% verhoogd.

Concernregeling
Een onderneming die uit meerdere vennootschappen bestaat moet per loonheffingennummer een aanvraag indienen. Die aanvragen moeten wel allemaal zien op dezelfde periode van omzetverlies en het omzetverlies moet in alle aanvragen gelijk zijn. De reden daarvoor is dat het omzetverlies op concernniveau moet worden bepaald.

Ook ondernemingen die gebruik maken van meerdere loonheffingennummers moeten meerdere aanvragen doen omdat de aanvraag gekoppeld is aan het loonheffingennummer en de daarbij behorende loonsommen.

Werkmaatschappijen
Werkmaatschappijen mogen zelfstandig een beroep op de loonkostensubsidie (NOW) doen. Voorwaarde is dat er op concernniveau geen sprake is van meer dan 20% omzetverlies, maar voor de betrokken werkmaatschappij wél. Andere eisen: het concern mag geen bonussen of dividend uitbetalen en geen aandelen inkopen. Ook moet er een overeenkomst gesloten worden met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging over werkbehoud en mag er geen aanvraag worden gedaan voor een personeels-BV binnen het concern. Tot slot gelden er administratieve waarborgen, zoals de eis dat er binnen het concern niet geschoven mag worden met omzet, personeelskosten of voorraden gereed product en mag het transfer pricing systeem niet aangepast worden.

Verantwoording achteraf
Na afloop van de subsidieperiode moet de onderneming de werkelijke omzetdaling doorgeven aan het UWV. Ook wordt dan bekeken wat de werkelijke loonsom was in betreffende maanden. Aan de hand van deze informatie wordt de uiteindelijke definitieve subsidie bepaald en vindt er een afrekening plaats.

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (TOZO)
De TOZO is verlengd tot 1 juli 2021. Zelfstandige ondernemers met & zonder personeel en DGA’s kunnen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) aanvragen bij de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
Om te controleren of u in aanmerking komt voor de TOZO, kunt u de website www.krijgiktozo.nl bezoeken.

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK)
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

BELASTING & INVORDERINGSRENTE EN VERZUIMBOETE
Invorderings- en belastingrente verlaagd naar 0,01% en geen verzuimboete opgelegd.
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen heeft het kabinet de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. De belastingrente was tijdelijk tevens 0,01%, maar is ondertussen wederom 4% voor alle belastingen.

URENCRITERIUM
Om gebruik te maken van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting geldt het zogenaamde urencriterium. Over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 wordt een ondernemer geacht ten minste 24 uren per week aan zijn onderneming te hebben besteed. Dit is ongeacht het feit of deze uren daadwerkelijk door de ondernemer zijn  besteed. Voor ondernemers die in een seizoensgebonden onderneming actief zijn, geldt dat er een aanvullende regeling komt om ook hen tegemoet te komen.

BETAALPAUZE VOOR HYPOTHEEKVERPLICHTING
Indien een consument door de coronacrisis zorgen krijgt over de betaalbaarheid van zijn hypotheek, kan deze met de kredietverstrekker in overleg een oplossing proberen te vinden. Het Kabinet heeft eerder al met kredietverstrekkers gesproken over mogelijkheden om hun cliënten tegemoet te komen.

Een betaalpauze van de rente en/of aflossing van de hypotheek voor maximaal 12 maanden zou tot ongewenste fiscale gevolgen kunnen leiden voor de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek wordt ondanks deze betaalpauze gewaarborgd als deze uiterlijk ingaat op 1 juli 2021, en maximaal 12 maanden duurt.

VERLIESVERREKENING – CORONA RESERVE
Om vennootschappen tegemoet te komen bied het kabinet de mogelijkheid om in de aangifte over 2019 een fiscale reserve te vormen ter grootte van het verwachte verlies van 2020. Hierdoor wordt de fiscale winst lager en zal er een lager belastbaar bedrag ontstaan. De coronareserve kan niet groter zijn, dan de winst uit 2019. Door de fiscale reserve in 2019 reeds op te nemen in de aangifte, wordt het verlies verrekenmoment naar voren gehaald. Hierdoor zal de liquiditeitspositie van de vennootschap verbeteren.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, neem dan contact op met uw adviseur voor de exacte voorwaarden en uitwerking van de regeling.

VERZOEK VERMINDERING VOORLOPIGE AANSLAG
Vermindering voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is mogelijk.
Via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, heft de Belastingdienst door het jaar heen, in termijnen de verwachte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als een ondernemer verwacht een lagere winst te maken door het coronavirus, is het mogelijk de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting naar beneden bij te stellen. Hierdoor daalt de te betalen belasting meteen. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. Let op, indien bij het doen van de definitieve aangifte een belasting verschuldigd is en deze aangifte is gedaan na 1 mei voor de inkomstenbelasting of 1 juli voor de vennootschapsbelasting, kan de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen.

Taxperience kan het verzoek voor vermindering van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting voor u opstellen en indienen. Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon. Deze zal dan, in overleg met u, beoordelen wat de mogelijkheden zijn en daarna dit verzoek door de specialistische afdeling binnen Taxperience laten opstellen.

OVERIGE MAATREGELEN
Naast enkele fiscale maatregelen zijn er ook overige economische maatregelen aangekondigd. Een totaaloverzicht van alle maatregelen kunt u vinden op de volgende site van de rijksoverheid. Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Indien u vragen heeft over een van deze regelingen, neem dan even contact met ons op.

Dit document is opgesteld op 1 februari 2021.

Klik hier voor PDF