Contact Us +31 (0) 73 64 88 990
  • linkedin link

De bedrijfsopvolgingsregeling – opties voor de toekomst?

De bedrijfsopvolgingsregeling (“BOR”) is een regeling in de Successiewet die tot doel heeft de continuïteit van de onderneming te waarborgen door de  hoge belastingdruk bij een bedrijfsopvolging te beperken. De afgelopen jaren is de regeling verruimd, maar ook zeer complex geworden. Op aanvraag van het kabinet heeft daarom een evaluatie van de regeling plaatsgevonden welke mogelijk grote, financiële gevolgen kan hebben voor wie in de toekomst het bedrijf wil overdragen.

Huidige regeling

Zowel binnen de Successiewet 1956 als binnen de Wet Inkomstenbelasting 2001 kennen we een regeling die overdracht van uw bedrijf naar de volgende generatie financieel moet vergemakkelijken.

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 voorziet in een (gedeeltelijke) voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting bij de overdracht van ondernemingsvermogen. Kort gezegd ziet de faciliteit er als volgt uit.
De eerste € 1.134.403 ondernemingsvermogen is geheel vrijgesteld van heffing waarna van het restant nog eens 83% wordt vrijgesteld (ingeval 100% van de onderneming wordt overgedragen). Voor het ondernemingsvermogen waarover wel schenk- of erfbelasting moet worden betaald kunt u 10 jaar uitstel van betaling krijgen.

De regeling in de Wet Inkomstenbelasting 2001 zorgt ervoor dat bij overdracht van de onderneming door middel van schenking of vererving niet direct hoeft te worden afgerekend over de meerwaarde van uw onderneming. Deze “meerwaardeclaim” wordt doorgeschoven naar de verkrijger van de onderneming indien u voor toepassing van de regeling kiest. Dit betekent dat sprake is van uitstel van heffing. Uiteindelijk zal de belastingclaim over de meerwaarde moeten worden voldaan. Voor zover bij ons bekend wijzigt de faciliteit in de Wet Inkomstenbelasting 2001 voorlopig niet naar aanleiding van de geplande evaluatie. Wij gaan hierna daarom enkel verder in op de regeling in de Successiewet 1956.

Voorwaarden BOR binnen de Successiewet

Toepassing van deze vrijstelling is onder een aantal voorwaarden mogelijk. Zo moet het gaan om de overdracht van ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen wordt uitgezonderd van de regeling. Hierbij is de overdracht van vastgoed regelmatig een onderwerp van geschil. Daarnaast moet de overdrager van het ondernemingsvermogen dit tenminste één (bij vererving) respectievelijk vijf jaar (bij schenking) in bezit hebben alvorens het wordt overgedragen. Tot slot moet de verkrijger van de onderneming deze gedurende minimaal vijf jaar voortzetten. Indien wordt voldaan aan alle voorwaarden dan wordt de vrijstelling definitief en hoeft er over die overdracht geen schenk- of erfbelasting meer betaald te worden.

De bedrijfsopvolgingsregeling is door de jaren heen een complexe regeling geworden. De kwalificatie van ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen is bijvoorbeeld niet altijd even helder. Daarnaast kunnen andere omstandigheden de toepassing van de BOR moeizamer maken. In de praktijk zien we dat testamenten, huwelijkse voorwaarden en/of de ondernemingsstructuur niet optimaal is of zijn ingericht voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het doorlopen van een succesvol BOR-traject kan daarom de nodige tijd in beslag nemen en vereist zowel goed fiscaal als juridisch advies.

Evaluatie BOR

Het rapport over de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen is 28 mei 2022 aangeboden aan het kabinet. In het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ zijn al een aantal mogelijkheden aangekondigd met betrekking tot de toekomst van de BOR. Naar aanleiding van de evaluatie lijkt het steeds aannemelijker dat de huidige vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting aanzienlijk versoberd of zelfs helemaal afgeschaft zal worden waardoor het belastingvoordeel bij een overdracht afneemt. Het op 8 juni 2022 ingediende initiatief wetsvoorstel wijst ook in deze richting. Hierin wordt onder andere voorgesteld verhuurd vastgoed niet als ondernemingsvermogen aan te merken en kleinere aanmerkelijkbelangpaketten van de regeling uit te zonderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dacht u al voorzichtig na over een mogelijke bedrijfsoverdracht of juist nog helemaal niet? Wacht u dan niet te lang met het inwinnen van de benodigde adviezen. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken en onderzoek samen met onze juristen en/of fiscalisten naar de mogelijkheden voor u. Nu de evaluatie is afgerond en het eerste wetsvoorstel is ingediend, zal het niet lang duren voordat de regeling gaat veranderen.